Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
1972
Брисање из Именика адвоката

датум објављивања: 10.02.2021. године

Захтев за брисање из Именика адвоката АК Ниша се подноси Управном одбору Адвокатске коморе Ниша.

У захтеву се наводи датум брисања, као и име преузиматеља  адвокатске канцеларије.

Уз захтев за брисање се прилаже писана сагласност преузиматеља адв. канцеларије снабдевена печатом и потписом адвоката.

Уз захтев  за брисање потребно је доставити, у складу са одредбом члана 29. став 7. и 8. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, доказ - уверење о измиреним пореским обавезама, тј. доказ о непостојању неизмирених пореских обавеза које издаје надлежна филијала Пореске управе, која не сме бити старија од пет дана у односу на момената подношења захтева за брисање из Именика адвоката Адвокатске коморе Ниш.

Адвокат до дана брисања из Именика мора измирити обавезе према Адвокатској комори Ниша.

Адвокат који подноси захтев за брисање из Именика адвоката Адвокатске коморе Ниш дужан је да врати своју адвокатску легитимацију.

Адвокат је дужан да у складу са Одлуком Управног одбора Адвокатске коморе Ниш Број:803 од 28.08.2014. године достави доказ о уплаћеној такси у износу од 500,00 динара, која се уплаћује на рачун 160-18231-91 Banca intesa (позив на број - број адвокатске легитимације)