Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
1972
Документа за упис у именик адвоката

датум објављивања: 30.08.2021. године

Списак потребне документације за упис у

ИМЕНИК АДВОКАТА

 

 1. Захтев за упис у Именик адвоката подноси се, у писаној форми са кратком професионалном биографијом,  Управном одбору Адвокатске коморе Ниша.
 2. Упитник - може се преузети овде
 3. Диплома правног факултета (оверена копија)
 4. Уверење о положeном правосудном испиту (оверена копија)
 5. Уверење о положеном адвокатском испиту  (достављају оригинал ако су положили пред комисијом АК Ниш, уколико су положили испит пред комисијом друге коморе достављају оверену копију)
 6. Извод из књиге рођених (оригинал, важност 6 месеци)
 7. Уверење о држављанству (оригинал, важност 6 месеци)
 8. Уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (оригинал, важност 6 месеци)
 9. Уверење Вишег јавног тужилаштва у Нишу да се против подносиоца захтева за упис у Именик адвоката не води  истрага за кривична дела предвиђена у чл. 2 Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције из надлежности Вишег јавног тужилаштва у Нишу и Вишег суда у Нишу ( оригинал, важност 6 месеци) -издаје Виши суд у Нишу
 10. Уверење МУП-а о подацима из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван(оригинал, важност 6 месеци)
 11. Уверење Центра за социјални рад да је кандидат пословно способан (оригинал, важност 6 месеци)
 12. Лекарско уверење о општој здравственој способности кандидата издато од установе која врши преглед комисијски - Домови здравља, Заводи за здравствену заштиту радника, Институти за јавно здравље, Железничка амбуланта у Нишу и сл. (оригинал, важност 6 месеци)
 13. Фотокопија личне карте или очитана лична карта ако је са чипом
 14. Две фотографије величине 3,5  x 4,5 cm
 15. Потврда/изјава да је кандидат раскинуо радни однос или потврда са евиденције Националне службе за запошљавање
 16. Потврда Централног регистра Фонда ПИО да се лице не налази на евиденцији лица која уплаћују доприносе по основу радног односа /С обзиром да је прелазним одредбама члана 16. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о раду, прописано да од 01.01.2016.године престаје да важи образац радне књижице/
 17. Изјава под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да нема другу регистровану самосталну делатност или статус статутарног заступника, директора или председника Управног одбора у правном лицу, члана или председника извршног одбора банке, заступника државног капитала, стеченог управника, прокуристе и лица које уговором о раду има утврђену забрану конкуренције.
 18. Изјава под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да није подносио-ла захтев за упис у Именик адвоката, адвокатских приправника-подлистак волонтера било које од адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије, који је одбијен у претходне три године.
 19. Потврду претходног послодавца да кандидат није дисциплински одговарао, а ако јесте када и за коју повреду радне обавезе и која је дисциплинска мера изречена
 20. Доказ да је обезбеђен простор подобан за обављање адвокатске делатности (Правни основ коришћења пословног простора-уговор о закупу, подзакупу, коришћењу пословног простора или сагласност брачног друга или сродника подносиоца захтева за упис уз доказ о сродству, доказ о власништву пословног простора)
 21. Потврду о уплати таксе у износу од 500,00 динара на текући рачун бр. 160-18231-91, на име накнаде код подношења захтева за упис у Именик адвоката, адвокатских приправника и адвокатских приправника-волонтера
 22. Потврдa о уплати таксе у износу од 320,00 динара на текући рачун бр. 840-742221843-57, на име републичке административне таксе, у корист буџета Републике Србије, са позивом на број који је шифра општине у којој се врши уплата
 23. Захтев за ослобађање дела трошкова за кандидате који се уписују у именик из редова приправника - може се преузети овде