Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
1972
Документа за упис у именик адвокатских приправника/волонтера

датум објављивања: 10.12.2018. године

Списак потребне документације за упис у Именик

АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА/ ВОЛОНТЕРА

 

 1. Захтев за упис у Именик адвокатских приправника/волонтера у слободној форми са кратком професионалном биографијом - Подносиоци Захтева треба да наведу, уколико су остварили претходни стаж за полагање правосудног испита, са којим степеном стручне спреме су радили (осн. академске студије, мастер академске или докторске), на којим пословима, и колики су стаж остварили
 2. Упитник - може се преузети овде
 3. Диплома Правног факултета (оверена копија, важност 6 месеци)
 4. Извод из књиге рођених  (оригинал, важност 6 месеци)
 5. Уверење о држављанству (оригинал, важност 6 месеци)
 6. Уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (оригинал, важност 6 месеци)
 7. Уверење Вишег јавног тужилаштва у Нишу да се против подносиоца захтева за упис у Именик адвокатских приправника не води истрага за кривична дела предвиђена у чл. 2 Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције из надлежности Вишег јавног тужилаштва у Нишу и Вишег суда у Нишу ( оригинал, важност 6 месеци)- издаје Виши суд у Нишу
 8. Уверење МУП-а о подацима из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван (оригинал, важност 6 месеци)
 9. Уверење Центра за социјални рад да је кандидат пословно способан (оригинал, важност 6 месеци)
 10. Лекарско уверење о општој здравственој способности кандидата издато од установе која врши преглед комисијски (Домови здравља, Заводи за здравствену заштиту радника, Институти за јавно здравље, Железничка амбуланта у Нишу и сл.)
 11. Потврда/изјава да је кандидат раскинуо радни однос или потврда из евиденције Националне службе за запошљавање
 12. Фотокопија личне карте или очитана лична карта ако је са чипом
 13. Уговор о раду са адвокатом код кога обавља приправнички стаж ( Напомена: у уговору назначити да се почетак обављања приправничке вежбе рачуна се од дана полагања приправничке заклетве у трајању од најмање 2, а највише 4 године) 
 14. Две фотографије величине 3,5 cm  x 4,5 cm
 15. Потврда Централног регистра Фонда ПИО да се лице не налази на евиденцији лица која уплаћују доприносе по основу радног односа /С обзиром да је прелазним одредбама члана 116. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о раду, прописано да од 01.01.2016. године престаје да важи образац радне књижице/
 16. Изјава под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да нема другу регистровану самосталну делатност или статус статутарног заступника, директора или председника Управног одбора у правном лицу, члана или председника извршног одбора банке, заступника државног капитала, стеченог управника, прокуристе и лица које уговором о раду има утврђену забрану конкуренције.
 17. Изјава под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да кандидат нема положен правосудни испит или радно искуство које му даје право на полагање правосудног испита.
 18. Потврду о уплати таксе у износу од 500,00 динара на текући рачун бр. 160-18231-91, на име накнаде код подношења захтева за упис у Именик адвоката, адвокатских приправника и адвокатских приправника-волонтера.
 19. Потврдa о уплати таксе у износу од 320,00 динара на текући рачун бр. 840-742221843-57, на име републичке административне таксе, у корист буџета Републике Србије, са позивом на број који је шифра општине у којој се врши уплата.