Адвокатска комора Ниша
Advokatska komora Niša
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Advokatska komora Niša
ћирилица|latinica
1972
Brisanje iz Imenika advokata

datum objavljivanja 10.02.2021. godine

Zahtev za brisanje iz Imenika advokata AK Niša se podnosi Upravnom odboru Advokatske komore Niša.

U zahtevu se navodi datum brisanja, kao i ime preuzimatelja  advokatske kancelarije.

Uz zahtev za brisanje se prilaže pisana saglasnost preuzimatelja adv. kancelarije snabdevena pečatom i potpisom advokata.

Uz zahtev  za brisanje potrebno je dostaviti, u skladu sa odredbom člana 29. stav 7. i 8. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, dokaz - uverenje o izmirenim poreskim obavezama, tj. dokaz o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza koje izdaje nadležna filijala Poreske uprave, koja ne sme biti starija od pet dana u odnosu na momenata podnošenja zahteva za brisanje iz Imenika advokata Advokatske komore Niš.

Advokat do dana brisanja iz Imenika mora izmiriti obaveze prema Advokatskoj komori Niša.

Advokat koji podnosi zahtev za brisanje iz Imenika advokata Advokatske komore Niš dužan je da vrati svoju advokatsku legitimaciju.

Advokat je dužan da u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Advokatske komore Niš Broj:803 od 28.08.2014. godine dostavi dokaz o uplaćenoj taksi u iznosu od 500,00 dinara, koja se uplaćuje na račun 160-18231-91 Banca intesa (poziv na broj - broj advokatske legitimacije)