Адвокатска комора Ниша
Advokatska komora Niša
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Advokatska komora Niša
ћирилица|latinica
1972
Dokumenta za upis u imenik advokata

datum objavljivanja 30.08.2021. godine

Spisak potrebne dokumentacije za upis u

IMENIK ADVOKATA

 

 1. Zahtev za upis u Imenik advokata podnosi se, u pisanoj formi sa kratkom profesionalnom biografijom,  Upravnom odboru Advokatske komore Niša.
 2. Upitnik - može se preuzeti ovde
 3. Diploma pravnog fakulteta (overena kopija)
 4. Uverenje o položenom pravosudnom ispitu (overena kopija)
 5. Uverenje o položenom advokatskom ispitu  (dostavljaju original ako su položili pred komisijom AK Niš, ukoliko su položili ispit pred komisijom druge komore dostavljaju overenu kopiju)
 6. Izvod iz knjige rođenih (original, važnost 6 meseci)
 7. Uverenje o državljanstvu (original, važnost 6 meseci)
 8. Uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (original, važnost 6 meseci)
 9. Uverenje Višeg javnog tužilaštva u Nišu da se protiv podnosioca zahteva za upis u Imenik advokata ne vodi  istraga za krivična dela predviđena u čl. 2 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije iz nadležnosti Višeg javnog tužilaštva u Nišu i Višeg suda u Nišu ( original, važnost 6 meseci) -izdaje Viši sud u Nišu
 10. Uverenje MUP-a o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova da kandidat nije osuđivan(original, važnost 6 meseci)
 11. Uverenje Centra za socijalni rad da je kandidat poslovno sposoban (original, važnost 6 meseci)
 12. Lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kandidata izdato od ustanove koja vrši pregled komisijski - Domovi zdravlja, Zavodi za zdravstvenu zaštitu radnika, Instituti za javno zdravlje, Železnička ambulanta u Nišu i sl. (original, važnost 6 meseci)
 13. Fotokopija lične karte ili očitana lična karta ako je sa čipom
 14. Dve fotografije veličine 3,5  x 4,5 cm
 15. Potvrda/izjava da je kandidat raskinuo radni odnos ili potvrda sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje
 16. Potvrda Centralnog registra Fonda PIO da se lice ne nalazi na evidenciji lica koja uplaćuju doprinose po osnovu radnog odnosa /S obzirom da je prelaznim odredbama člana 16. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, propisano da od 01.01.2016.godine prestaje da važi obrazac radne knjižice/
 17. Izjava pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema drugu registrovanu samostalnu delatnost ili status statutarnog zastupnika, direktora ili predsednika Upravnog odbora u pravnom licu, člana ili predsednika izvršnog odbora banke, zastupnika državnog kapitala, stečenog upravnika, prokuriste i lica koje ugovorom o radu ima utvrđenu zabranu konkurencije.
 18. Izjava pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da nije podnosio-la zahtev za upis u Imenik advokata, advokatskih pripravnika-podlistak volontera bilo koje od advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, koji je odbijen u prethodne tri godine.
 19. Potvrdu prethodnog poslodavca da kandidat nije disciplinski odgovarao, a ako jeste kada i za koju povredu radne obaveze i koja je disciplinska mera izrečena
 20. Dokaz da je obezbeđen prostor podoban za obavljanje advokatske delatnosti (Pravni osnov korišćenja poslovnog prostora-ugovor o zakupu, podzakupu, korišćenju poslovnog prostora ili saglasnost bračnog druga ili srodnika podnosioca zahteva za upis uz dokaz o srodstvu, dokaz o vlasništvu poslovnog prostora)
 21. Potvrdu o uplati takse u iznosu od 500,00 dinara na tekući račun br. 160-18231-91, na ime naknade kod podnošenja zahteva za upis u Imenik advokata, advokatskih pripravnika i advokatskih pripravnika-volontera
 22. Potvrda o uplati takse u iznosu od 320,00 dinara na tekući račun br. 840-742221843-57, na ime republičke administrativne takse, u korist budžeta Republike Srbije, sa pozivom na broj koji je šifra opštine u kojoj se vrši uplata
 23. Zahtev za oslobađanje dela troškova za kandidate koji se upisuju u imenik iz redova pripravnika - može se preuzeti ovde