Адвокатска комора Ниша
Advokatska komora Niša
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Advokatska komora Niša
ћирилица|latinica
1972
Dokumenta za upis u imenik advokatskih pripravnika/volontera

datum objavljivanja 10.12.2018. godine

Spisak potrebne dokumentacije za upis u Imenik

ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA/ VOLONTERA

 

 1. Zahtev za upis u Imenik advokatskih pripravnika/volontera u slobodnoj formi sa kratkom profesionalnom biografijom - Podnosioci Zahteva treba da navedu, ukoliko su ostvarili prethodni staž za polaganje pravosudnog ispita, sa kojim stepenom stručne spreme su radili (osn. akademske studije, master akademske ili doktorske), na kojim poslovima, i koliki su staž ostvarili
 2. Upitnik - može se preuzeti ovde
 3. Diploma Pravnog fakulteta (overena kopija, važnost 6 meseci)
 4. Izvod iz knjige rođenih  (original, važnost 6 meseci)
 5. Uverenje o državljanstvu (original, važnost 6 meseci)
 6. Uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (original, važnost 6 meseci)
 7. Uverenje Višeg javnog tužilaštva u Nišu da se protiv podnosioca zahteva za upis u Imenik advokatskih pripravnika ne vodi istraga za krivična dela predviđena u čl. 2 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije iz nadležnosti Višeg javnog tužilaštva u Nišu i Višeg suda u Nišu ( original, važnost 6 meseci)- izdaje Viši sud u Nišu
 8. Uverenje MUP-a o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova da kandidat nije osuđivan (original, važnost 6 meseci)
 9. Uverenje Centra za socijalni rad da je kandidat poslovno sposoban (original, važnost 6 meseci)
 10. Lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kandidata izdato od ustanove koja vrši pregled komisijski (Domovi zdravlja, Zavodi za zdravstvenu zaštitu radnika, Instituti za javno zdravlje, Železnička ambulanta u Nišu i sl.)
 11. Potvrda/izjava da je kandidat raskinuo radni odnos ili potvrda iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje
 12. Fotokopija lične karte ili očitana lična karta ako je sa čipom
 13. Ugovor o radu sa advokatom kod koga obavlja pripravnički staž ( Napomena: u ugovoru naznačiti da se početak obavljanja pripravničke vežbe računa se od dana polaganja pripravničke zakletve u trajanju od najmanje 2, a najviše 4 godine) 
 14. Dve fotografije veličine 3,5 cm  x 4,5 cm
 15. Potvrda Centralnog registra Fonda PIO da se lice ne nalazi na evidenciji lica koja uplaćuju doprinose po osnovu radnog odnosa /S obzirom da je prelaznim odredbama člana 116. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, propisano da od 01.01.2016. godine prestaje da važi obrazac radne knjižice/
 16. Izjava pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema drugu registrovanu samostalnu delatnost ili status statutarnog zastupnika, direktora ili predsednika Upravnog odbora u pravnom licu, člana ili predsednika izvršnog odbora banke, zastupnika državnog kapitala, stečenog upravnika, prokuriste i lica koje ugovorom o radu ima utvrđenu zabranu konkurencije.
 17. Izjava pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da kandidat nema položen pravosudni ispit ili radno iskustvo koje mu daje pravo na polaganje pravosudnog ispita.
 18. Potvrdu o uplati takse u iznosu od 500,00 dinara na tekući račun br. 160-18231-91, na ime naknade kod podnošenja zahteva za upis u Imenik advokata, advokatskih pripravnika i advokatskih pripravnika-volontera.
 19. Potvrda o uplati takse u iznosu od 320,00 dinara na tekući račun br. 840-742221843-57, na ime republičke administrativne takse, u korist budžeta Republike Srbije, sa pozivom na broj koji je šifra opštine u kojoj se vrši uplata.