Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
1972
Поднети захтеви за упис у Именик адвоката Адвокатске коморе Ниш

Статут Адвокатске коморе Ниша

(„Службени лист Града Ниша“, Број 8/2012, 99/2015 и 96/2019)

Члан 116

Поднети захтеви за упис у именик адвоката евидентирају се на првој седници управног одбора Адвокатске коморе Ниша и о томе се обавештава чланство са позивом да стави своје евентуалне образложене писмене примедбе или предлоге по поднетим захтевима.

Рок за евиденцију почиње да тече од дана седнице управног одбора на којој је захтев евидентиран.

По истеку рока за евиденцију који не може бити дужи од 30 дана, управни одбор одлучује о захтеву кандидата за упис у именик адвоката, изузев у случају постојања приговора на упис кандидата.

Орган који одлучује о упису може претходно обавити разговор са кандидатом за упис и тражити разјашњење одређених чињеница, а уколико има примедаба по његовом захтеву, упознаће кандидата са садржином истих и дати му могућност да се у року од 8 дана о њима изјасни.

Подносилац захтева за упис у именик адвоката може присуствовати седници управног одбора на којој се доноси одлука о његовом захтеву и давати, по одобрењу председавајућег, потребна усмена објашњења и предлоге.

У поступку већања и гласања о захтеву за упис искључена је јавност.